Prijímacie konanie na všetky odbory vzdelávania v strednej škole okrem osemročného vzdelávacieho programu (2019/2020)

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov (vrátane stredných škôl s talentovými skúškami) a prijímacie konanie do učebných odborov sa v školskom roku 2019/2020 koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Poradie žiakov sa určuje na základe vstupných údajov:
- vzdelávacie výsledky (uvedené na prihláške)
- diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka v súťažiach
- výkon žiaka (stredné športové a umelecké školy)

Dôležité termíny:
do 7. mája 2020 – stredné školy zverejnia kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy

19. – 29. mája 2020
- prijímacie konanie na stredné školy na základe stanovených kritérií
- v odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa
(je potrebné sledovať stránky jednotlivých stredných škôl kvôli konkrétnym termínom prezenčného overenia výkonu)

do 29. mája 2020
- riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania
- riaditeľ strednej školy doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
Rodič môže proti neprijatiu svojho dieťaťa podať odvolanie.  

do 4. júna 2020
- zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium
- potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium je potrebné odoslať naskenovaním tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy;
rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole

5. jún 2020
- riaditeľ strednej školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy

do 15. júna 2020
- riaditeľ strednej školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu

 

V prípade, že žiak nebude prijatý na žiadnu strednú školu v prvom kole, má možnosť si podať prihlášku do druhého kola.

Dôležité termíny:
do 15. júna 2020
- riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest

do 19. júna 2020
- zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo)

do 23.júna 2020
- uskutoční sa prijímacie konanie na nenaplnený počet miest

do 25. júna 2020
- riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí

do 30. júna 2020
- zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole záväzné potvrdenie

do 28. augusta 2020
Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.
 

Podrobné informácie nájdete na webovej stránke ministerstva školstva:
www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Dôležité materiály:
Usmernenie k prijímacím skúškam, termínom a kritériám prijatia na strednú školu.pdf (799,4 kB)
Kritériá prijatia na stredné školy.pdf (403,3 kB)
Harmongram prijímania na stredné školy.pdf (351 kB)
Záväzné potvrdenie o nastúpení nenastúpení na SŠ.docx (17716)