Matematika

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
T9-2021

Úvodný text k testu z matematiky

Milé žiačky, milí žiaci, pred vypracovaním testu máte nárok na oboznámenie sa s testom v rozsahu piatich minút. Prečítajte si úvodný text na prvej strane testu!

Na riešenie úloh môžete používať pero, ktoré píše namodro, ceruzku, uhlomer, kružidlo, pravítko a kalkulačku. Pomôcky si počas písania testu nemôžete požičiavať. Nemôžete používať mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky, ani vlastnoručne urobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel a podobne. Na poslednej strane testu nájdete Prehľad vzťahov a jednotiek.

Test, odpoveďový hárok a papier na pomocné výpočty majte na lavici stále pred sebou, nesmiete ich odkladať nabok, ani dvíhať pred seba. Ak papiere na pomocné výpočty nepoužívate, vložte ich pod test. Ak práve nepoužívate odpoveďový hárok, otočte ho zadnou stranou navrch. Počas testovania nie je dovolené otáčať sa, odpisovať, ani akokoľvek sa dorozumievať s ostatnými žiakmi.

Pozorne si prečítajte všetky úlohy. Úlohy môžete riešiť v ľubovoľnom poradí a postup riešenia úloh zapisujte do testu na voľné miesta pri jednotlivých úlohách, prípadne na papier na pomocné výpočty, kde uvediete aj číslo riešenej úlohy.

Výsledok si zapíšte vždy do testu a pozorne ho vpíšte do odpoveďového hárka k testu k príslušnej úlohe až vtedy, keď ste presvedčení, že ho už nebudete meniť.

Pri úlohách 01 – 15 zapisujte do odpoveďového hárka len číselné hodnoty. Číslice píšte čitateľne, podľa predlohy v spodnej časti odpoveďového hárka. 

V úlohách č. 09 a 10 zapíšte výsledok zlomkom v základnom tvare.

Pri úlohách 16 – 30 sú vám ponúknuté štyri možné odpovede označené písmenami A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna. 

Vzor správneho zápisu odpovedí nájdete na zadnej strane odpoveďového hárka. Do odpoveďového hárka píšte iba modrým guľôčkovým perom.

Po vypracovaní položte odpoveďový hárok a papier na pomocné výpočty pod test a prihláste sa.