Slovenský jazyk

 

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
T9-2018

 

Úvodný text k testu zo SJL

Milí žiaci, pred vypracovaním testu máte nárok na oboznámenie sa s testom v rozsahu troch minút. Prečítajte si úvodný text na prvej strane testu!

Môžete používať len modré alebo čierne guľôčkové pero. Písacie potreby si počas písania testu nemôžete požičiavať. Nemôžete používať mobilné telefóny, iné študijné materiály a pomôcky, ani vlastnoručne urobené výpisky, prehľady pravidiel a podobne.

Test a odpoveďový hárok majte na lavici stále pred sebou, nesmiete ich odkladať nabok, ani dvíhať pred seba. Ak odpoveďový hárok práve nepoužívate, otočte ho zadnou stranou navrch. Počas testovania nie je dovolené otáčať sa, odpisovať, ani akokoľvek sa dorozumievať s ostatnými žiakmi.

Pozorne si prečítajte všetky ukážky a úlohy. Úlohy môžete riešiť v ľubovoľnom poradí a riešenia úloh si zapisujte do testu.

Pri každej úlohe sú vám ponúknuté štyri možné odpovede označené písmenami A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna.

Svoju odpoveď pozorne označte v odpoveďovom hárku až vtedy, keď ste presvedčení, že ju už nebudete meniť.

Vzor správneho zápisu odpovedí nájdete na zadnej strane odpoveďového hárka.

Po vypracovaní položte odpoveďový hárok pod test a prihláste sa.