Slovenský jazyk

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
T9-2021

Úvodný text k testu zo SJL

Milé žiačky, milí žiaci, pred vypracovaním testu máte nárok na oboznámenie sa s testom v rozsahu piatich minút. Prečítajte si úvodný text na prvej strane testu!

Môžete používať pero, ktoré píše namodro. Písacie potreby si počas písania testu nemôžete požičiavať. Nemôžete používať mobilné telefóny, iné študijné materiály a pomôcky, ani vlastnoručne urobené výpisky, prehľady pravidiel a podobne.

Test a odpoveďový hárok majte na lavici stále pred sebou, nesmiete ich odkladať nabok, ani dvíhať pred seba. Ak odpoveďový hárok práve nepoužívate, otočte ho zadnou stranou navrch. Počas testovania nie je dovolené otáčať sa, odpisovať, ani akokoľvek sa dorozumievať s ostatnými žiakmi.

Pozorne si prečítajte všetky ukážky a úlohy. Úlohy môžete riešiť v ľubovoľnom poradí a riešenia úloh si zapisujte do testu.

Test obsahuje 3 ukážky a 30 testových úloh:
- 20 úloh s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C, D,
- 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede. 

Píšte čitateľne a rozlišujte veľké a malé písmená abecedy. Ak je v zadaní úlohy inštrukcia "vypíš", tak odpoveď musí byť pravopisne aj gramaticky správne zapísaná. Svoju odpoveď pozorne zapíšte v odpoveďovom hárku až vtedy, keď ste presvedčení, že ju už nebudete meniť.

Vzor správneho zápisu odpovedí nájdete na zadnej strane odpoveďového hárka.

Po vypracovaní položte odpoveďový hárok pod test a prihláste sa.