Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v oblasti:    

1.      výchovy a vzdelávania,
2.      profesijnej orientácie žiakov,
3.      problémového a delikventného správania žiakov,
4.      prepojenia školy s odbornými zariadeniami (inštitúciami), ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti,
5.      poskytovania metodickej a informačnej pomoci pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov.

Hlavný cieľ práce výchovného poradcu:  
Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.