Základné informácie pre rodičov a žiakov 9.ročníka

1. Žiak nahlasuje výchovnej poradkyni (VP) názov strednej školy (SŠ) a odbor 1x mesačne (vždy ku koncu mesiaca) až do januára 2021. Uvedenú SŠ môže priebežne meniť.
2. V januári 2021 žiak obdrží tlačivo, do ktorého zákonný zástupca žiaka (ZZŽ) vpíše názov SŠ a odboru.
3. ZZŽ vpisuje do tlačiva 2, 3 alebo 4 školy.
4. Dve prihlášky si môžete podať buď na dve rôzne SŠ, alebo dva rôzne odbory na jednej SŠ.
5.Štyri  prihlášky sa vypisujú len v tom prípade, ak dve  zo škôl budú s talentovými skúškami.
6. Vypísané prihlášky žiak obdrží od VP. Po podpísaní ZZŽ , žiakom a potvrdení od pediatra, žiak prinesie prihlášku späť do školy, odkiaľ bude odoslaná na príslušnú SŠ.
7. Po prijatí žiaka na SŠ si ZZŽ  príde do školy osobne vyzdvihnúť Zápisný lístok, do ktorého nebude nič vpisovať. Ten následne odnesie na SŠ, kde bol žiak prijatý. Zápisný lístok je prenosný, dá sa presunúť z jednej SŠ na druhú. Základná škola vydáva len jeden Zápisný lístok.
8. Zoznam SŠ sa nachádza na stránke https://www.svs.edu.sk/  (Prijímacie skúšky na str. školy – Naplnenosť – zoznamy – štatistiky – Naplnenosť a možnosti štúdia.)
9. Pri prijímacom konaní sú dôležité čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky z 8. ročníka (koncoročné), z 9.ročníka (polročné aj koncoročné), Testovanie 9 (bývalý Monitor) a umiestnenia v rôznych súťažiach (potrebné priložiť k prihláškam aj DIPLOMY).