Harmonogram najdôležitejších termínov  
pre žiakov 9. ročníka

Gestor Úloha Termín
Ž Žiak nahlási výchovnej poradkyni názvy dvoch SŠ aj s odbormi, o ktoré má predbežný záujem. do 30.9.2017

talentové
Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
 zručností alebo talentu.
do 1.2.2018
ZZŽ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky). 20.2.2018
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky). do 28.2.2018
TESTOVANIE 9 -2018 21.3.2018 náhr.t. 5.4.2018
Zverejní kritériá prijatia na netalentové odbory. do 31.3.2018

talentové
TALENTOVÉ SKÚŠKY 25. marec – 15. apríl 2018
ZZŽ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné štuijné a učebné odbory vrátane osmeročných gymnázií. do 10.4.2018
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2018
1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
vrátane 8-ročných gymnázií
14.5.2018
17.5.2018
2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 19.6.2018

 

Vysvetlivky skratiek:

ZŠ - základná škola

SŠ - stredná škola

Ž - žiak
ZZŽ – zákonný zástupca žiaka