Harmonogram najdôležitejších termínov  
pre žiakov 9. ročníka

Gestor Úloha Termín

Ž

Žiak nahlási výchovnej poradkyni názvy dvoch SŠ aj s odbormi, o ktoré má predbežný záujem.

do 30.9.2020


talentové

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
 zručností alebo talentu.

do 1.2.2021

ZZŽ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky).

do 20.2.2021

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky).

do 28.2.2021

TESTOVANIE 9 -2021

24.3.2021
 náhr.t. 14.4.2021

Zverejní kritériá prijatia na netalentové odbory.

do 31.3.2021


talentové

TALENTOVÉ SKÚŠKY

15. marec – 30.apríl 2021

ZZŽ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné štuijné a učebné odbory vrátane osemročných gymnázií.

do 10.4.2021

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do20.4.2021

1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
vrátane 8-ročných gymnázií

10.5.2021
13.5.2021

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

22.6.2021

Vysvetlivky skratiek:
ZŠ - základná škola
SŠ - stredná škola
Ž - žiak
ZZŽ – zákonný zástupca žiaka