Harmonogram najdôležitejších termínov  
pre žiakov 9. ročníka

Gestor Úloha Termín

Ž

Žiak nahlási výchovnej poradkyni názvy dvoch SŠ aj s odbormi, o ktoré má predbežný záujem.

do 30.9.2019


talentové

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
 zručností alebo talentu.

do 1.2.2020

ZZŽ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky).

do 20.2.2020

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky).

do 28.2.2020

TESTOVANIE 9 -2020

1.4.2020 náhr.t. 15.4.2020

Zverejní kritériá prijatia na netalentové odbory.

do 31.3.2020


talentové

TALENTOVÉ SKÚŠKY

15. marec – 30. apríl 2020

ZZŽ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné štuijné a učebné odbory vrátane osemročných gymnázií.

do 10.4.2020

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do20.4.2020

1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
vrátane 8-ročných gymnázií

11.5.2020
14.5.2020

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

16.6.2020

Vysvetlivky skratiek:
ZŠ - základná škola
SŠ - stredná škola
Ž - žiak
ZZŽ – zákonný zástupca žiaka